Bezplatné poradenstvo

Ústava

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dohovor o právach dieťaťa

Charta práv osôb s autizmom

 1. Právo žiť taký nezávislý a plnohodnotný život, aký je len možný vzhľadom na potenciál osôb s autizmom.
 2. Právo na dostupnú, objektívnu a správnu diagnózu a vyšetrenie.
 3. Právo na dostupnú a primeranú edukáciu.
 4. Právo na to, aby sa mohli podieľať na všetkých dôležitých rozhodnutiach pre ich budúci život. Práva každého jednotlivca musia byť rešpektované a zaručené v maximálne možnej miere.
 5. Právo k dostupnému a vhodnému bývaniu.
 6. Právo na využívanie vybavenia, pomoci a podpory rôznych služieb tak, aby osoby s autizmom mohli žiť plne produktívny život , a to dôstojným a nezávislým spôsobom.
 7. Právo na podporu, resp. sociálne dávky, ktoré im umožnia mať vždy dostatok jedla, oblečenia, ubytovania a ďalšie „nevyhnutnosti“ života.
 8. Právo podieľať sa (v takej miere, ako im to ich stav umožňuje) na vytváraní a poskytovaní služieb pre uľahčenie vlastného života.
 9. Právo na primerané poradenské služby, zdravotnú starostlivosť ( o fyzické i mentálne zdravie), čo zahŕňa aj poskytovanie primeranej liečby poskytovanej v najlepšom záujme pomôcť každému jednotlivcovi s autizmom, poskytujúc všetky ochranné opatrenia.
 10. Právo na zmysluplné zamestnanie a profesionálny výcvik, a to bez diskriminácie alebo stereotypu; výcvik a zamestnanie musia brať ohľad na schopnosti a voľbu každého jednotlivca.
 11. Právo na dostupnú prepravu a voľnosť pohybu.
 12. Právo zúčastňovať sa kultúrnych a zábavných akcií, rekreácie a športu.
 13. Právo na dostupnosť všetkých služieb a možností, ktoré ponúka spoločnosť.
 14. Právo na sexuálne a iné vzťahy, právo na manželstvo, bez zneužívania a donucovania.
 15. Právo na právne zastupovanie a asistenciu a úplnú ochranu zákonných práv.
 16. Právo na ochranu pred neoprávneným „väznením“ na psychiatrických klinikách alebo v iných reštriktívnych zariadeniach.
 17. Právo na ochranu pred zneužívaním alebo zanedbávaním fyzickej liečby.
 18. Právo na ochranu pred farmakologickým zneužívaním alebo nesprávnym používaním farmakoterapie.
 19. Právo na dostupnosť všetkých informácií ohľadom osobných zdravotných, psychologických, psychiatrických alebo edukačných záznamov.

Doohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 50/1976 Zb. – Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie